Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011

Εὕρεσις ἀναγλύφων ἐν Λεχωνίοις


Εστία, 03-05-1899, αρ. φύλ. 62,  Σελ. 3

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Ἐν Θεσσαλίᾳ.  Εὕρεσις ἀναγλύφων ἐν Λεχωνίοις

Εἰς τὰ Ἄνω Λεχώνια τῆς Θεσσαλίας, ἐκεῖ ὅπου εἶνε τὰ ἐρείπια τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου, εὑρέθη ἐπιτύμβιος πλὰξ ἐπὶ τῆς ὁποίας ὑπάρχει γεγλυμένη εἰκὼν
κυνηγοῦ ῥοπαλοφόρου ἔχοντος παρ’ αὐτῷ μικρὸν παῖδα καὶ κυνηγετικὸν κύνα,
ἔμπροσθεν δὲ δορκάδα.
Ἡ πλὰξ αὕτη ἦτο ἐρριμμένη εἴς τινα σταῦλον τελευταίως ὅμως τὴν παρέλαβεν ὁ
γυμνασιάρχης Βόλου διὰ τὸ ἐκεῖ συσταθησόμενον Μουσεῖον.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου