Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014

Τα πηλιορείτικα πανηγύρια

Πανηγυριώτες σε πανηγύρι στα Άνω Λεχώνια,
δεκαετία 1960 

(Τότε που κι οι φωτογράφοι έρχονταν στα χωριά!)
Για τα πηλιορείτικα πανηγύρια έχουν γίνει κι άλλες εγγραφές. (ΕΔΩ) Για την καθιέρωσή τους από το δεσπότη Αθανάσιο, μας έχει πει στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ ο  γνωστός μας Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης. (ΕΔΩ)
Στο Ημερολόγιό του 1886 Η ΦΗΜΗ, επίσης υπάρχει ο πίνακας  πανηγυριών και διασκεδάσεων, όπως ο ίδιος τα καταγράφει. 
Είναι μια «ατζέντα» για να μάθουν τότε οι αναγνώστες, πότε και πού ακριβώς υπήρχε διασκέδαση! Τα ίδια σχεδόν πανηγύρια συνεχίζονται και σήμερα.

ΠΙΝΑΞ
Τῶν διασκεδαστικῶν Πανηγύρεων,  τῶν ἐν τοῖς χωρίοις τοῦ Πηλίου τελουμένων κινητῶν τὲ καὶ ἀκινήτων.
Ἰανουάριος
1  -Ἐν ὅλοις τοῖς χωρίοις καὶ ἐν ἀπάσαις τὰς οἰκογενείας τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔτους.
Φεβρουάριος
16  -Μέχρι τῆς 23ης ἅπαντες τὰ καρναβάλια ἄγουσιν.
24  -Καθαρὰ Δευτέρα, οἱ ἐνταύθα πολίται ἐν ταῖς Παγασαῖς καὶ οἱ ἄλλοι ἐν ταῖς ἐξοχαῖς τὰ Κούλουμα ἄγουσιν.
2  -Πρῶτον Σάββατον τῶν Νηστειῶν ἐν ἀπάσι τοῖς παραλίοις ἀπὸ Παγασῶν μέχρι Παλαιᾶς Μιντζέλης.
Ἀπρίλιος
12  -Τὸ Μέγα Σάββατον ἐν τ τοῦ Δήμου Ἰωλκοῦ Ἀνωμαλιά, ἐμπορικὴ πανήγυρις.
18  -Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου ἐν τ ἀκροπόλει τῆς ἀρχαίας Δημητριάδος, τὰ νῦν Γορίτσης.
20  -Κυριακή του Θωμὰ ἐν τ τῷ ὀμωνύμω Δήμω Μακρυνίτση.
23  -Ἐν τῷ τοῦ Δήμου Νηλείας Ἁγίω Γεωργίω, ἐν τοῖς Λεχωνίοις, ἐν τῷ τοῦ Δήμου Φερὼν Ἁγίου Γεωργίω καὶ τ τοῦ Δήμου Βοίβης Κάπουρνα.
Μάϊος
1  -Οἱ πλεῖστοι ἐν ταῖς ἐξοχαῖς ὅπως συλλάβωσι τὸν Μάϊον (νὰ τσακώσουν τὸ Μάϊ).
2  -Ἐν τῷ τοῦ Δήμω Μηλαιῶν Πρόπαν.
8  -Ἐν τῷ τοῦ Δήμου Φερὼν Σέσκουλον.
10  -Τὰ δύω Σάββατα τοῦ Μαΐου ἐν ταῖς τοῦ Δήμου Μηλεῶν Πινακάταις διήμερον καὶ ἐν   τῷ τοῦ Δήμου Ἀφετῶν Νεοχωρίου.
11  -Τὴν μετὰ τὰ δύο Σάββατα τοῦ Μαΐου Κυριακὴν ἐν τῷ ὀμωνύμω Δήμω Ἁγίω Λαυρεντίω τριήμερον, μετὰ τυμπάνων καὶ χορῶν.
Ἰούνιος
24  -Ἐν τοῖς τοῦ Δήμου Κισσοῦ παραλίοις κατὰ τὴν θέσην Ἅγιος Ἰωάννης.
29  -Ἐν τ τοῦ Δήμου Σπαλάθρων Ἀργαλαστῆ καὶ ἐν τῷ τοῦ Δήμου Ὀρμινίου Κατωχωρίω.
Ἰούλιος
1  -Ἐν τ τοῦ Δήμου Ὀρμενίου Πορταριᾶ.
5  -Ἐν τ τῷ ὀμωνύμω Δήμω Δρακεία.
7  -Ἐν τ τω ὀμωνύμω Δήμω Ζαγορᾶ, διήμερον.
17  -Ἐν τ  τῷ ὀμωνύμω Δήμω Κισσῶ.
20  -Σχεδὸν ἐν ὅλοις τοῖς χωρίοις εἰς τὰ ὑπάρχοντα ἐξωκκλήσια τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ.
22  -Ἐν τ συνοικία τοῦ Δήμου Μακρυνίτσης Κουκουράβα.
26  -Ἐν τ τοῦ Δήμου Μυρεσίου Τσαγγαράδα μονοήμερον, ἐν ταῖς του  ομωνύμου Δήμου Μηλιαῖς καὶ ἐν τω  ομωνύμω Δήμου Νηλείας Καραμπασίω διήμερον.
Αὔγουστος
1  -Αἳ γυναῖκες ἐορτάζουσι τὰς ἀποφράδας καὶ Δρύμας.
6  -Ἐν τοῖς τοῦ Δήμου Νηλείας Λεχωνίοις, ἐν τ συνοικία «Μεταμόρφωσις»  τοῦ ὁμωνύμου Δήμου Ζαγορᾶς.
15  -Ἐν τοῖς τῶν Δήμων Μηλαιῶν καὶ Νηλείας παραλίοις κατὰ τὴν θέσιν Καλὰ Νερά.
23  -Ἐν ταῖς τοῦ Δήμου Ὀρμινίου ἐξοχαῖς κατὰ τὴν θέσιν «Παναγία Μεγαλογένη».
29  -Ἐν ταῖς τοῦ Δήμου Ἁγίου Λαυρεντίου ἐξοχαῖς κατὰ τὴν θέσιν Τσιφλίκια καὶ ἐν τ συνοικία τοῦ Δήμου Ἰωλκοῦ Ἀνακασιᾶ.
Σεπτέμβριος
8  -Ἐν τῷ τοῦ Δήμου Σηπιάδος Λαύκω καὶ ἐν τοῖς ὑπωρείοις τῆς ἀρχαίας Δημητριάδος.
10  -Ἐν τ μικρὰ νήσω Παλαιὰ Τρίκερη μονοήμερος, ἄσκοπος καὶ πολυέξοδος.
20  -Ἐν τῶν τοῦ Δήμου Κισσοῦ μοναστηρίω Ἅγιος Εὐστάθιος.
28  -Ἐν τῷ τοῦ Δήμου Ζαγορᾶς Πορίω.
Νοέμβριος
2  -Ἅπαντα τὰ ἐν τ ἐπαρχία Βώλου χωρία τὴν ἕνωσιν αὐτῶν μετὰ τῆς Μητρὸς Ἑλλάδος.
8  -Ἐν τῷ τοῦ Δήμου Νηλείας μοναστηρίω τῶν Ταξιαρχῶν.
21  -Ἐν τῷ τοῦ Δήμου Σηπιάδος Προμυρίω.
Δεκέμβριος
6  -Ἐν τοῖς τοῦ Δήμου Βοιβῆς Καναλίοις καὶ ἐν τῷ τοῦ Δήμου Παγασῶν Παλουρίω.
18  -Ἐν τῷ τοῦ Δήμου Παγασῶν «Μαλλισιάτικα».

Σημειωτέον ὅτι πολλὰ τῶν χωρίων δὲν πανηγυρίζουσιν εἰς τὴν μνήμην τοῦ κυρίως Ἁγίου του ἐν τῷ Καθολικῶ ναῶ, ἂλλ’ ἄλλον ἀντ’ ἄλλου, ὡς εἶναι τῆς Μακρυνίτσης, ἢ τῶν Μηλεῶν, ἢ τοῦ Καραμπασίου, ἢ τοῦ Μουρεσίου, ἢ τοῦ Σέσκουλου καὶ ἄλλων.
Ἔκρινεν τοῦτον ἕκαστον χωρίον ἴνα πανηγυρίζη ἐν καιρῶ εὐκαιρίας ἀνέτως μετὰ τυμπάνων καὶ χορῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου