Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

Περί Αγίου Γεωργίου Νηλείας

Ο Αϊ-Γιώργης, το ψηλότερα χτισμένο χωρό του Πηλίου, σύμφωνα με τα χειρόγραφα του Γεώργ. Παππόπουλου ή Παπούλια (1875-1955) που γεννήθηκε και έζησε στο χωριό, με τίτλο «Λεχώνια-Κανάλια-Άγιος Γεώργιος» Μελέτη τοπογραφική και ιστορική-1939.
Αυτά βρέθηκαν, αντιγράφτηκαν και δημοσιεύτηκαν από το γνωστό μας Κώστα Λιάπη, στο περιοδικό «ΒΙΓΛΑ» το 1996 και σε συνέχειες στα επόμενα τεύχη και έτη.
[...] Άγιος Γεώργιος 
Ότε τα προαναφερθέντα εγένοντο ενταύθα παρά των Τούρκων, τότε οι εκφυγόντες εκ του πολέμου και της μετοικεσίας μείναντες κάτοικοι της πόλεως των Λεχωνίων και αμφοτέρων των συνοικισμών, μη ανέχοντες τους Τούρκους μετεκομίσθησαν εν συννενοήσει πανοικί πέριξ της προειρημένης και κατεστραμμένης ιεράς μονής του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου, ένθα και ανευρέθη ως εκ θαύματος γενομένης ανασκαφής η εικών του αγίου Γεωργίου υπό των ερειπίων. Τότε ενταύθα παρ' αυτών εγένετο νέος συνοικισμός, επωνομάσαντες αυτόν «Άγιον Γεώργιον» και ανήγειραν ενοριακόν ναόν επί των ερειπίων αυτής (;), επ' ονόματι του αγίου Γεωργίου. Ούτος ο νέος συνοικισμός είχεν όλην την βόρειον περιφέρειαν του πρώην συνοικισμού Καναλίων.
Άγιος Γεώργιος - Θέση, αποστάσεις, πρόσοδοι 
Αύτη η ειρημένη κωμόπολις κείται μεταξύ Αγίου Λαυρεντίου και Πινακατών των κωμοπόλεων επί θέσεως τερπνοτάτου και ευαέρου (ύψος 600 μέτρα), κατάμεστος από πλείστα ύδατα μικρών και μεγάλων πηγών, έχει πάμπολλα οπωροφόρα δένδρα και προσοδοφόρα, έχει εκτεταμένον ελαιώνα μέχρι της του Παγασητικού κόλπου παραλίας, το σπουδαιότερον προϊόν των κατοίκων, και επίσης αρκετούς αμπελώνας. έχει οικίας νέας και μεγαλοπρεπώς ωκοδομημένας, έχει αρκετάς γαίας καλλιεργησίμους και προσοδοφόρους, ύδατα άφθονα εις διαφόρους διασκορπισμένας πηγάς προς άρδευσιν, ως και εξάγει διάφορα προϊόντα, έλαιον. ελαίας βρωσίμους (το πρώτιστον), οίνον εξαίρετον, μήλα άφθονα και πλείστα όσα, ως εκ τούτων οι εγκάτοικοι ζώσι πλουσίως, διότι απέναντι του πληθυσμού η περιφέρεια είναι τριπλασία. Άνωθεν της κωμοπόλεως υψώνεται μία από τας υψηλοτέρας κορυφάς του Πηλίου, ύψος 1451 μέτρα, ονομαζομένη Σχιτσεραύλι είναι το σχήμα αυτής κωνοειδές και περιβάλλεται πανταχόθεν υπό κρημνών και πελωρίων βράχων καθιστώντας την άνοδον δύσκολον. Εκ της κωμοπόλεως Αγίου Γεωργίου, το Σχιτσεραύλι απέχει δύο ώρας, είναι δε η περιφέρεια της κωμοπόλεως και όπισθεν ακόμη της κορυφής.
Ο Άγιος Λαυρέντιος απέχει μίαν ώραν και εν τέταρτον, αι Πινακάται μίαν ώραν, το Καραμπάσιον μισήν ώραν εξ αμφοτέρων των κωμοπόλεων, εις το μέσον των αποστάσεων είναι τα όρια της περιφερείας της κωμοπόλεως. Ως προς την θάλασσαν απέχει μίαν ώραν και εν τέταρτον• άπασα αύτη η περιφέρεια είναι ο εκτεταμένος ελαιών της κωμοπόλέως, ως προσεχώς θα είπωμεν αρκετά [...]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου