Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

2 Νοεμβρίου 1881

Στις 2 Νοεμβρίου 1881 η Θεσσαλία (μαζί ο Βόλος και το Πήλιο) απελευθερώθηκαν από τους Τούρκους και ενσωματώθηκαν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Αυτό το γεγονός γιορτάστηκε δεόντως στο Βόλο με την είσοδο του στρατού και τον ερχομό ελληνικών πλοίων στο λιμάνι του. Τότε μια ομάδα-αντιπροσωπεία των «Εν Κωνσταντινουπόλει Θετταλομαγνήτων» έφερε μια σημαία δώρο στους Βολιώτες που εκπροσωπούνταν πια από το βασιλιά- αρχηγό του ελληνικού κράτους.. 

Ας δούμε το υπέροχο κείμενο παρουσίασης αυτής της σημαίας από την εφημερίδα ΝΕΟΛΟΓΟΣ της Κων/πολης 4/16-11-1881:
[…] Η σημαία αύτη ην αληθές αριστοτέχνημα εκτός της υλικής αυτής αξίας ανερχομένης εις τετρακισχίλια περίπου φράγκα φιλοτίμως καταβληθέντα υπό των εν Κων/πόλει Θετταλομαγνήτων, ην αφ’ ενός μεν επί κυανού, αφ’ ετέρου δε επί λευκού ολοσηρικού. Και μεν επί του κυανού λευκός επεφαίνετο σταυρός εκατέρωθεν δε τούτου χρυσοίς ήσαν κεντημένα γράμμασι τα επόμενα: Ζήτω το έθνος. Ζήτω η ένωσις. Τω βασιλεί των Ελλήνων Γεωργίω τω Α΄. Οι εν Κωνσταντινουπόλει παρεπιδημούντες Θεσσαλοί, οι Μάγνητες. 
Επί δε του λευκού λαμπρώς και αριστοτεχνικώς ην εξυφασμένη η Αργώ στεφανηφόρον φέρουσα τον της Ιωλκού ήρωα και ηγεμόνα του αργοναυτικού πλου Ιάσονα και παρ΄αυτώ τους συνοδεύσαντες αυτόν ήρωας. 
Εξήρτητο δε η πολύτιμος αύτη σημαία εξ ιστού όλου εξ αργύρου, εφ’ ου ίστατο αργυρούν αγαλμάτιον, παριστάνον την Θεσσαλίαν λύουσαν τας αλύσσεις κάτωθι δε τούτου ήσαν γεγλυμέναι αι λέξεις: Η ελευθερούμενη Θεσσαλία, 2 Νοεμβρίου 1881. […]
 

---------------------------------------------------------------------------
Οι δύο πλευρες της σημαίας των «Εν Κωνσταντινουπόλει Θετταλομαγνήτων»…
(Συλλογή Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, Αθήνα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου