Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

Η κωμόπολις Κισσός

Μόλις απελευθερώθηκε- προσαρτήθηκε η Θεσσαλία και η Μαγνησία έγινε «ελληνικό», τα περιοδικά και οι εφημερίδες της εποχής ήταν γεμάτα από σχετικά άρθρα-καταχωρήσεις. Έτσι και ο ΕΣΠΕΡΟΣ της Λειψίας, στο τεύχος 26, της 15/27 Μαΐου 1882. Ένα κείμενο και μια «φωτογραφία» που δημοσίευσε ο Ι. Λαδόπουλος, αναφέρονται και στον Κισσό:

« Ο ΚΙΣΣΟΣ κωμόπολις εν Θεσσαλία
Η εικών αύτη παρίστησι τον Κισσόν, κωμόπολιν περί το Πήλιον, της οποίας η θέσις είναι γραφικωτάτη. Ως εν τη εικόνι παρίσταται, ο Κισσός είναι πλήρης δένδρων καρποφόρων και αγρίων, εν αφθονία πεφυτευμένων εις την ωραίαν αυτήν τοποθεσίαν, και εν μέσω των υπερηφάνων αυτών δένδρων είναι εκτισμέναι αι οικίαι της κωμοπόλεως, συνήθως απαντά το τοιούτον εις όλας τας περί το Πήλιον κωμοπόλεις.
Ο Κισσός κείται εις τους ανατολικούς πρόποδας του πηλίου όρους, και απέχει από μεν της θαλάσσης ημίσειαν περίπου ώραν, από του προς δυσμάς κειμένου Βώλου απέχει ώρας πέντε, από δε της Ζαγοράς μίαν και ημίσειαν ώραν.

Ο Κισσός έχει περί τας τριακοσίας οικίας, και κατοικείται υπό χιλίων πεντακοσίων ψυχών, η εκ της θαλάσσης δε άποψις αυτού είναι τόσον ωραία και γραφική, ώστε είναι ανέκφραστον το ποιητικόν και υπερήφανον της τοποθεσίας όπερ δεν είναι δυνατόν να παρασταθή διά της εικόνος ως δει, προ πάντων δε ένεκεν της αφθονίας των δενδροφυτειών, εντός των οποίων κείνται αι ωραίαι οικίαι αφανώς.» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου