Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

Η Βιβλιοθήκη των Μηλεών και πάλι

Η ιστορική Βιβλιοθήκη το 1954 -πριν τους σεισμούς. 
Φωτογραφία επίσης του φίλτατου εκ Μηλεών γιατρού
και εξαίρετου φωτογράφου κ. Γκαβαρδίνα, (
Theodoros Gavardinas )
με μηχανη AGFA BILLY 6X9

Η Βιβλιοθήκη των Μηλεών (ΕΔΩ) και πάλι με το αρχικό κείμενο του Ζωσιμά Εσφιγμενίτη- που προτείνει να μαζευτούν (στο Βόλο) όλες οι βιβλιοθήκες των χωριών σε μια καινούρια βιβλιοθήκη...

[ Τη 5 του παρελθόντος μηνός Ιουλίου μεταβάς εις την Κωμόπολιν των Μηλεών επεσκέφθην και την βιβλιοθήκην αυτής• εισελθών δε εις την αίθουσαν της  βιβλιοθήκης και ατενίσας τους οφθαλμούς άνω των θυρών των δωματίων ανέγνων επί τινος  αυτών την επιγραφήν «Ψυχής Άκος» εισελθών δε εις το δωμάτιον είδον τα υπολειφθέντα και διαφυγόντα τας ιεροσύλους χείρας  βιβλία φύρδην μίγδην κείμενα.
Η βιβλιοθήκη, αύτη, ότε απέθανεν ο μακαρίτης Γρηγόριος Κωνσταντάς (1843 Αυγούστου 6) ηρίθμει, κατά το λέγειν των γινωσκόντων τα κατ’ αυτήν 7000 τόμους, ήδη δε μόλις αριθμεί 2500 (α) και ούτοι καθ’ εκάστην φθείρωνται, και μετ’ ου πολύ όταν το ετοιμόρροπον κατάστημα της βιβλιοθήκης καταρρεύση θ’ αφανισθώσι δι’ αρπαγής ή κλοπής και η βιβλιοθήκη αποσυντεθή εις τα εξ ων συνετέθη. Όθεν ευχής έργον είναι, καθ’ ημάς, αι κοινότητες της επαρχίας ημών Μηλεών, Ζαγοράς,  Αργαλαστής, Μακρυνίτσης και άλλαι αίτινες έχουσι μικράς βιβλιοβήκας συσκεφθώσι και αποκαταστήσωσι νόμιμον και καvovικήv βιβλιοθήκην εν Βολω, ως πρωτευούσης της επαρχίας, ήτις να είναι κατά τον νόμον προσιτή εις πάντα. Αν ήδη μένωσιν ως έχουσι σήμερον, ουδέν όφελος θα παρέχωσι «θησαυρός κεκαλυμμένος και σοφία κεκρυμμένη», λέγει τις Σοφός, ουδέν παρέχουσι, διότι εισίν απρόσιτοι. Αν τούτο κατορθωθή τη συνεργεία των κοινοτήτων και δημάρχωv της επαρχίας κα των διεπόντων αυτήν, τότε και άλλοι θα αφιερώσωσι τας ιδιωτικάς αυτών βιβλιοθήκας, ομοίως και εγώ αφιερώ την μικράν μου βιβλιοθήκην.
---------------------------
(α) Μεταξύ των εντύπων 2500 τόμων υπάρχουσι και πολλά χειρόγραφα και ανέκδοτα του παρελθόντος και του παρόντος αιώνος •προς τούτοις και αρκετή αλληλογραφία του αοιδίμου Κωνσταντά. Εκ των χειρογράφων τούτων  και εκ της αλληλογραφίας πολλά εισίν άξια μελέτης και δημοσιεύσεως, και επειδή η κοινότης Μηλεών αδυνατεί να δημοσιεύση αυτά ή λόγω οικονομίας ή λόγω αδιαφορίας και ασυμφωνίας των διεπόντων τα του δήμου, αν έχη την καλήν διάθεσιν, αναλαμβάνω εγώ την δημοσίευσιν αυτών εκ διαλειμμάτων […] Υπάρχουσι και εν τινι επισήμω οικία των Μηλεών διάφορα χειρόγραφα και βιβλίον τι πολυσέλιδον εις τέταρτον περιέχον εννέα ετών εμπορικήν αλληλογραφίαν καλώς τακτοποιημένην από του 1793 μέχρι του 1802 […]    εν πολλαίς των επιστολών αυτών είδον αναφερόμενα τα ονόματα του Α. Γαζή και του Γ. Κωνσταντά και είμαι βέβαιος ότι περιέχουσι πολλά τα ενδιαφέροντα […]
                                                       (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Αύγουστος 1893, τεύχος ΝΒ΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου