Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

Έτος νέον

«Την σήμερον, άρχεται Έτος νέον... » Ας είναι «αίσιον και ευτυχές»!! 
Σφραγίδα του ναού του Αγ. Βασιλείου της Καισαρείας.
Από εκεί ήταν οι πρόσφυγες που έφτιαξαν τον Ναό στην ομώνυμη συνοικία του Βόλου. 
Εις την εορτήν της Περιτομής και του αγίου Βασιλείου.
Την σήμερον, Χριστιανοί, άρχεται Έτος νέον,
χαράν κι αγαλλίασιν πάσιν ημίν παρέχον.
Καθ’ ότ’ εις ταύτην ο τεχθείς εκ, της Παρθένου Κόρης
Χριστός ο υπεράγαθος Θεός τε και Δεσπότης
Ο παλαιός των ημερών και άναρχος πατρόθεν,
ων δε και οκταήμερος επί της γης μητρόθεν,
ς’ τον νόμον τον Εβραϊκόν θέλων να εκπληρώση,
και γένος το ανθρώπινον να το ελευθερώση,
δεν επησχύνθη να δεχθή μορφήν την ανθρωπείαν,
και να του περιτέμωσι σαρκός ακροβυστίαν.
Σήμερον και ο Κεσαρεύς Βασίλειος ο μέγας,
ος ην αρχιεπίσκοπος εις τους Καππαδοκέας
μετέβ’ εις το ποθούμενον• όστις εν τη ζωή του
γονέας έχων κ’ αδελφούς ίσους τη αρετή του,
Εσπούδασε την θύραθεν και ιεράν σοφίαν,
ας περ εξέμαθ’ εν βραχεί, ως έχων ευφυΐαν.
Και προσκυνήσας έπειτα τους τόπους του Κυρίου,
ς’ τον Ιορδάνην ποταμόν απήλαυσε του θείου
και ιερού βαπτίσματος• γενόμενος δοχείον
του παναγίου Πνεύματος, διαλεκτόν και θείον.
Ως ων δ’ υψίνους και λαμπρός πράξιν και θεωρίαν,
χάριν θεόθεν είληφε την θαυματοποιίαν.
Και επειδή απέθανεν ο πρώτος Ιεράρχης,
τον διαδέχεται αυτός ο της Τριάδος λάτρης,
φωστήρ ο διαυγέστατος της οικουμένης πάσης,
και των πτωχών και ορφανών ο κάλλιστος προστάτης.
Τα δ’ άπειρ' αυτού θαύματα να τα απαριθμήσω
επίσης μ’ είν’ αδύνατον, ως άστρα να μετρήσω.
Διό και μετά θάνατον Χριστώ συμβασιλεύων
αεί αυτόν εξιλεοί, υπέρ ημων πρεσβεύων•
και ο επικαλούμενος αυτόν μετ’ άκρας ευλαβείας,
απολαμβάνει τάχιστα της τούτου βοηθείας.
Εις την διπλήν ταύτ’ εορτήν Δεσποτικην κ’ αγίαν,
ας ευφρανθώμεν, ω πιστοί, με πλείστην ευθυμίαν,
και ας πανηγυρίσωμεν σκιρτώντες ευφροσύνως,
δοζάζοντες τον άγιον λαπρως και χαρμοσύνως•
Ας τον παρακαλέσωμεν προσέτι εκ καρδίας,
όπως χαρίζηται ημίν αφθόνους ευτυχίας,
προσέτι ς’ το αρχόμενον έτος καρποφορίαν,
κ’ εις περιόδους των ετών πολλάς, καλήν υγείαν.

(Ποίημα του παπα-Κωνσταντίνου Ζ. Κυρτσώνη, του εκ Δρακίας, κωμοπόλεως της Θετταλομαγνησίας, 1861)
Ο ναός του Αγ. Βασιλείου στο Βόλο κατασκευάζεται.
(αρχείο Ν. Μαστρογιάννη.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου