Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

1964- Το δυστύχημα του τρένου Πηλίου

Τα συντρίμμια του συρμού στη βάση της γέφυρας
(Αρχείο Ν. Μαστρογιάννη)
Όταν το τρένο (Μουτζούρη! το λένε τώρα) έπεφτε στο Χαλόρεμα (5τοξη γέφυρα) στα 1964!
[…] Τόση ήτο η σφοδρότης της ανεμοθυέλλης, η οποία έπληξε χθες τας πρωινάς ώρας την περιφέρειάν μας, ώστε να παρασυρθή υπό του ανέμου εις το Πήλιον ολόκληρος αμαξοστοιχία, η οποία κατέπεσεν εις χαράδραν, βάθους 40 μέτρων. Το δυστύχημα έγινε παρά το 16ον χιλιόμετρον της γραμμής Βόλου -Μηλεών και ενώ το τραίνο κατευθυνόμενον εκ Λεχωνίων προς Μηλιές, έφθανε εις την θολωτήν σιδηροδρομικήν γέφυραν του Χαλορέμματος.
Πρέπει να σημειωθή ότι εντός των τελευταίων δεκαετιών διά τρίτην φοράν γίνεται παρόμοιου περίπου δυστύχημα εις την περιοχήν αυτήν, όπου, λόγω της μεγάλης χαράδρας που υπάρχει, η έντασις του ανέμου είναι μεγαλυτέρα εις περιπτώσεις θυέλλης. Εις τον προκειμένην, όμως, περίπτωσιν, ενεποίησεν εντύπωσιν το γεγονός ότι παρεσύρθη εις το βάραθρον, μαζί με τα οχήματα και η ατμομηχανή του συρμού, βάρους 28 τόννων. Το δυστύχημα συνέβη την 9.30΄ πρωινήν και ακριβώς ότε ο σιδηροδρομικός συρμός παρέκαμπτε την στροφήν και εισήρχετο εις την σιδηροδρομικήν γέφυραν. Αιφνιδίως τότε, ήρπασεν ο άνεμος την μηχανήν και τα τρία εκ των τεσσάρων οχημάτων και τα έρριψε εις το βάραθρον. Οι επιβαίνοντες της αμαξοστοιχίας έζησαν εφιαλτικάς στιγμάς, τόσον κατά την εκσφενδόνισίν των εις το βάραθρον, όσον και μετά τον τραυματισμόν των, όταν ανέμενον την παροχήν βοηθείας. Δέον να θεωρηθή ως θαύμα το ότι τελικώς διεσώθησαν οι επιβαίνοντες της αμαξοστοιχίας, δεδομένου ότι τα οχήματα διελύθησαν τελείως και μετετρέπησαν εις σωρούς ξύλων και σιδήρων. Όλοι δε προσεπάθουν να κρατηθούν επί του κρημνού από τα τεμάχια των διαλυθέντων οχημάτων ή από παρακειμένους θάμνους. Συγχρόνως με την βοήν του ακαταπαύστου ανέμου, ηκούοντο εις την χαράδραν αι φωναί και τα βογγητά των τραυματισθέντων. Τελικώς, ο ταχυδρομικός διανομεύς κ. Φώτιος Τσι……., καίτοι σοβαρώς τραυματισμένος εις την κεφαλήν, κατώρθωσε με πολλές προσπαθείας να φθάση εις την οδόν παρά το Μαλάκι και εν συνεχεία δι’ αυτοκινήτου εις Άνω Λεχώνια, όπου ανέφερεν εις το φαρμακείον του κ. Νικ Ζάχου το δυστύχημα. Αμέσως συνεκροτήθη συνεργείον κ του ιατρού κ. Τσακνάκη, του φαρμακοποιού κ. Ζάχου και των κ.κ. Κ. Καψαλά, Ν. Σταμάτη και Γ. Γερογιάννη, δια την περισυλλογήν των τραυματιών. Εν τω μεταξύ, εις τον τόπον του δυστυχήματος, κατέφθασεν έτερον συνεργείον, εκ Γατζέας, το οποίον απετέλουν οι κ.κ. Κ. Κωστόπουλος, σταθμάρχης των ΣΕΚ εις Γατζέαν, Γ. Κουτσίκος, Κων. Καραγιαννόπουλος κ. ά. Συγχρόνως, κατέφθασε δύναμις ανδρών των ΤΕΑ Λεχωνίων υπό τους ανθυπολοχαγούς κ.κ. Γ. Σινιώρην και Ευαγ. Τσεκουρόπουλον. Τα εν λόγω συνεργεία περισυνέλεξαν τους τραυματίας και τους μετέφερον εν συνεχεία εις το γενικόν νοσοκομείον και την κλινικήν Ξηραδάκη.
Εξ αυτών, ετραυματίσθη σοβαρώς ο θερμαστής Δ. Μακ……., ετών 32, ελαφρότερον δε ο μηχανοδηγός Χριστόδουλος Ψα……., ετών 37, Βασ. Για……., ετών 53 (ο συμπαθής εφημεριδοπώλης της γραμμής), Εριέττα Κύ……., ετών 34, Καλλιρόη σύζ. Ευαγγ. Κ……., ετών 5, Κων. Κο……., γεωργός, ετών 58, Φώτιος Τσι……., ταχυδρ. υπάλ., ετών 36. Ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας κ. Ξηρ……… ουδέν  έπαθε, διότι ευρίσκετο επί του τελευταίου οχήματος το οποίον μόνον απέμεινεν επί των γραμμών και δεν κατέπεσσεν εις την χαράδραν. Επίσης διεσώθη ο κοινοτικός ιατρός  Άνω Γατζέας κ. Ευάγγ. Γου………. . Δέον να σημειωθή ότι εις τον τόπον όπου συνέβη το δυστύχημα, κατέφθασαν αξιωματικοί και άνδρες της χωροφυλακής, επιβαίνοντες αυτοκινήτου αμέσου δράσεως, ολίγον δ’ αργότερον ο μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Δαμασκηνός, ο νομάρχης κ. Παπαδάκος, ο στρατιωτικός δ/τής, συνταγματάρχης κ. Στούμπης και ο αντισυνταγματάρχης κ. Τσιριμώκος.[…]  
(Αντιγραφή σε μονοτονικό από την εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Βόλος Κυριακή 5 Ιανουαρίου 1964) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου