Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

Τὸ Πήλιον ὡς φρουτιέρα !

Πάλι ο  «υφηγητής της Αρχαιολόγίας εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω» Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς, απ' το βιβλίο ΑΚΤΙΝΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -Εντυπώσεις ταξειδιώτου -1897, σε ένα εξαιρετικό κείμενο με πολύ όμορφες περιγραφές...(σελ. 7-8)

Τὸ Πήλιον ὡς φρουτιέρα ! [...]
[...] Εὐρισκόμεθα πρὸ τοῦ Βόλου. Τὰ θέαμα εἶνε ὄντως θαυμαστόν. Ὀλιγίστους λιμένας ἔχει νὰ ἐπιδείξη ἡ Ἑλλὰς ὁμοίου κάλλους, εὐρύτητος, κανονικότητος καὶ γραφικότητος. Ἰδίως τὸ ὄπισθεν ἄποπτον, τὸ ἐξέργον της εἰκόνος, τὸ φόντο, ὡς θὰ ἔλεγε ζωγράφος ἢ φωτογράφος, εἶνε ἐκ τῶν σπανιωτάτων, ἐξ ὧν δύναται νὰ ἴδη ὀφθαλμὸς περιηγητοῦ.
Κατὰ μῆκος πέρα-πέρα διήκει κατάφορτον ἀπὸ δένδρα, ἀπὸ θάμνους, ἀπὸ ρύακας καὶ χαράδρας τὸ Πήλιον, αὐτὴ ἡ φρουτιέρα τῆς Θεσσαλίας, αὐτὸ τὸ κάνιστρον, ὅπερ νομίζετε ὅτι κατεσκεύασε περιφανὴς ζαχαροπλάστης διὰ καμμίαν χοροεσπερίδα ἢ διὰ τινὰ ἑορτάζουσαν μὲ φλογερὰ ’μάτια Μαρίαν ἢ Καίτην! ... Καὶ ὄντως τί ὀπώρας ἐπιθυμεῖτε καὶ δὲν ἔχει! Ἂς καταθέσωσι τὰ κάνιστρα τῶν ὅλοι οἱ ὀπωροπῶλαι τῶν Ἀθηνῶν καὶ εὐθὺς τὸ Πήλιον θὰ τὰ ὑπερεκχειλίση μὲ κάστανα, μὲ μῆλα, μὲ κεράσια καὶ φράουλαις, μὲ μέσπιλα καὶ ἀχλάδας, μὲ ροδάκινα καὶ ρόδια. Ἀφίνω τὰς ἐλαίας, ὧν οὐκ ἐστιν ἀριθμός! Καὶ δὲν συνθλίβονται μὲν αὖται πάντοτε δὶ’ ἔλαιον, ἴσως διότι τὸ κάλλος αὐτῶν ἀναχαιτίζει τοὺς κτήτορας καὶ πωλητάς, ἀλλ’ ἂφ’ ἑτέρου οἶον ἔδεσμα καὶ οἶον παραφορητὸν ὀρεκτικόν! Πράσιναι, πράσιναι καὶ στρογγυλαὶ ἀναπολούσι τὴν ὑδρόγειον, ἑξαιρέσει ἐννοεῖται τῆς λευκῆς ἐκ πετρῶν καὶ κόνεως Ἑλλάδος... – καὶ ἐν γένει τὰς πολλάς γεωσφαίρας. Οὕτω μακρόθεν φαίνονται καὶ αὐταὶ συμπεπυκνωμέναι καὶ μικροσκοπικαὶ ὡς αἳ ἐλαῖαι...
Τῶν Καλαμῶν τουναντίον αἳ ἐλαῖαι εἶνε ἐπιμήκεις καὶ τορπιλλοειδεῖς. Ἔχουσιν ἐχθρικῶν βλημάτων σχῆμα καὶ νομίζετε ὅτι εἰσερχόμεναι εἰς τὸν στόμαχον θὰ τὸν διατρήσουν ὡς μύδροι ναρκοβόλων.
Ἡ Παλλὰς Ἀθηνᾶ ἠδύνατο ὑπὸ τῶν Πηλίων ἄριστα νὰ διεκδικηθῆ ὡς Πηλιᾶς Ἀθήνη μὲ δύο-τριῶν ψηφίων μεταλλαγήν, διότι ὁ ἐλαιῶν τοῦ Πηλίου εἶνε ἀπειράκις θαλερώτερος τοῦ τῶν Ἀθηνῶν.
Ἐδῶ ἰσχύει τὸ τῆς παροιμίας: «Ἄλλοι ἔχουν τώνομα καὶ ἄλλοι τὴν χάρη»...
Ἡ ὁλικὴ ποσότης τῆς παραγωγῆς αὐτῆς ὑπολογίζεται εἰς 50,600,000 ὀκάδες ἐλαιῶν κατὰ διετίαν καὶ εἰς 6 ἑκατομμύρια ὀκὰδν ἐλαίου (ὑπολογιζομένων 7 ὀκάδων ἐλαιῶν διὰ 1 ὀκᾶν ἐλαίου). Ἡ δὲ ἐπαρχία εἰσπράττει ἐτησίως ἐκ τῶν ἐλαιῶν δραχμᾶς περίπου 3,500,000. Ἀλλ’ ἠδύνατο καὶ τριπλάσιον ν’ ἀποφέρη, ἐὰν ἡ ἀσθένεια δὲν παρέβλαπτε τὴν παραγωγήν, ὡς λέγει ὁ γνώστης πάντων τούτων κ. Τοπάλης ἐν τοῖς περὶ Θεσσαλίας πολυτίμοις αὐτοῦ ἄρθροις.
            Μῆλα παράγει περὶ τὸ 1 ἑκατομμύριον ὀκάδας κατὰ διετίαν. Πατάτας 1 ἑκατομμύριον ἐπίσης. Κάστανα 600,000. [...]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου