Κατά την ιδίαν πεδινήν οδόν μίαν ώραν προβαίνοντες (απὸ το Βόλο), ερχόμεθα εις τα Λεχώνια. Αυτά κείνται επί μιας με χωράφια, αμπέλους, κήπους νεραντζίων, κίτρων και άλλων διαφόρων οπωρίμων δέντρων φυτευμένης πεδιάδος...

(Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία-Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, 1836)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Μπορείτε να αντιγράφετε κείμενα κ.ά. από το ιστολόγιο. Αυτό, ΔΕΝ αποκλείει αναφορά στην ΠΗΓΗ. - Φωτογραφίες άλλων να μην ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ - Ιδιωτικά αρχεία να ΜΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017

Καθαρή Δευτέρα

Διαγωνισμός χαρταετού. Φωτ. Δ. Λέτσιος

Καλή Σαρακοστή!
( με τρεις καταγραφές για την Καθαροδευτέρα)

[…] Καθαρά Δευτέρα, οι ενταύθα πολίται εν ταις Παγασαίς και οι άλλοι εν ταις εξοχαίς τα Κούλουμα άγουσιν […]   
(Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης στο Ημερολόγιο  Η ΦΗΜΗ, Βώλος, 1886).
-----------------------------------
 […] πολύ κόσμος καθ’ ομίλους και πολλαί οικογένειαι διά λέμβων μετέβησαν εις τους απέναντι λόφους παρά τας αρχαίας Παγασσάς και δι’ όλης της ημέρας διεσπαρμένοι επί των χλοερών λόφων διεσκέδασαν εν χοροίς και ευθυμίαις κατά νεώτερον έθιμον, επικρατήσαν και ενταύθα από τινών ετών την πρώτην της Τεσσαρακοστής ημέραν. Και κατά την ημέραν ταύτην ετηρήθη μεταξύ των ευθυμούντων ησυχία και τάξις και ουδέν απρόοπτον συνέβη, καίτοι οι πλείστοι εκυριεύθησαν υπό του αφθόνου διαχυθέντος εκεί Βάκχου […]
(εφημ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Αθήναι, 13-2-1882)
-----------------------------------
 Τα κούλουμα. 
Ολόκληρος η πόλις εξεστράτευσεν από πρωίας εις τας εξοχάς ίνα εορτάση την πρώτην ημέραν της Μ. Τεσσαρακοστής εν χαρά.
Αι Αλυκαί μακρόθεν περί την μεσημβρίαν θεώμεναι παρουσίαζον μίαν μυρμηγκιάν ανθρώπων πηγαινοερχομένων.
Οι περισσότεροι όμως μετέβησαν εις τα Άνω Λεχώνια.
Άπειρος κόσμος αδιακρίτως ηλικίας και τάηεως κατέλαβεν εξ απροόπτου τα μεταμεσημβρινά τραίνα διά Λεχώνια, άτινα έβριθον κόσμου προσπαθούντος όπως εύρη θέσιν ίνα μεταβή και εορτάση εις τα Λεχώνια τα κούλουμα.
Δεν περιγράφεται ο συνωστισμός και ο επικρατήσας διαγκωνισμός κατά τα πρώτα μεταμεσημβρινά τραίνα.
 Πολλοί μετέβησαν εις Λεχώνια κρεμασμένοι από τας κιγκίδας των εξωστών των βαγονίων. Ούτοι δε καθώς και όσοι δεν ηδυνήθησαν να καταλάβωσι θέσιν έγειναν κατά την διάρκειαν του ταξειδίου κατάλευκοι από την σκόνιν ως να εξήλθον από κανένα αλευρόμυλον. […] 
(εφημ. ΣΚΡΙΠ, Αθήναι, 3-3-1908)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου